پرش لینک ها

ليست قيمت انواع فن كويل

ردیف مدل ظرفیت هوادهی به cfm قیمت
۱ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۲۰۰ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۲ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۳۰۰ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۳ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۴۰۰ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰
۴ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۶۰۰ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰
۵ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۸۰۰ ۶۷/۰۰۰/۰۰۰
۶ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۱۰۰۰ ۷۶/۰۰۰/۰۰۰
۷ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۱۲۰۰ ……..

ليست قيمت فن كويل سقفي توكار چهار لوله كول ويو

ردیف مدل ظرفیت هوادهی به cfm قیمت
۸ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۲۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۹ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۳۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۴۰۰ ۴۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۶۰۰ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۸۰۰ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۱۰۰۰ ۹۱/۰۰۰/۰۰۰

ليست قيمت فن كويل سقفي توكار دولوله تهويه نوين

۱۴ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۲۰۰ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰۰ ۳۱/۰۰۰/۰۰۰
‍۱۶ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۴۰۰ ۳۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۶۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۸۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۱۰۰۰ ۶۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۱۲۰۰ ……..

قيمت فن كويل زميني تهويه نوين

۲۱ فن كويل زميني با كليد قطع و وصل ۲۰۰ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۲ فن كويل زميني با كليد قطع و وصل ۳۰۰ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۳ فن كويل زميني با كليد قطع و وصل ۴۰۰ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ فن كويل زميني با كليد قطع و وصل ۶۰۰ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۵ فن كويل زميني با كليد قطع و وصل ۸۰۰ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۶ فن كويل زميني با كليد قطع و وصل ۱۰۰۰ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰

فن كويل كانالي فشار بالا با كويل 4 رديفه شركت تهويه نوين

۲۷ فن كويل سقفي كانالي با يك موتور و 2 فن ۶۰۰ ۶۲/۰۰۰/۰۰۰
۲۸ فن كويل سقفي كانالي با يك موتور و 2 فن ۸۰۰ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۹ فن كويل سقفي كانالي با يك موتور و 2 فن ۱۰۰۰ ۷۴/۰۰۰/۰۰۰
۳۰ فن كويل سقفي كانالي با يك موتور و 2 فن ۱۲۰۰ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰
۳۱ فن كويل سقفي كانالي با يك موتور و 2 فن ۱۴۰۰ ۸۸/۰۰۰/۰۰۰
۳۲ فن كويل سقفي كانالي با يك موتور و 2 فن ۱۶۰۰ ۹۶/۰۰۰/۰۰۰
۳۳ فن كويل سقفي كانالي با دو موتور و 3 فن ۱۸۰۰ ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۳۴ فن كويل سقفي كانالي با دو موتور و 3 فن ۲۰۰۰ ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰

 

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
واحد فروش: ﺗﻬﺮان – ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﻬﻘﯽ – ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﴍﻗﯽ – ﭘﻼک۳ – واﺣﺪ۲ ﺗﻠﻔﻦ: ۸۸۸۷۴۷۴۱ , ۸۸۸۷۴۷۴۲