پرش لینک ها

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

هر چرخه سرد سازی نیاز به چهار بخش دارد.

 

چرخه سرد سازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

 در صورتی که شرایط طرح به گونه ای باشد که از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم از یک کمپرسور مکانیکی و چنانچه از سیستم جذبی استفاده کنیم از یک کمپرسور گرمایی استفاده می کنیم.

 

چرخه سرد سازی

 

چهار فرایند سیستم تبرید تراکمی عبارت است از:

 2ــ1 تراکم گاز تا دمایی بالاتر از دمای تقطیر (در کمپرسور)

 3ــ2 تقطیر هم فشار و دفع گرما در محیط (در کندانسور)

 4ــ3 خفقان شامل افت فشار و دما (در شیر انبساط)

 1ــ4 تبخیر مایع مبرد به صورت هم دما و هم فشار و جذب گرما (در اواپراتور)

همانگونه که می دانیم سیستمی که این چرخه سرد سازی را در چنین جهتی بپیماید دستگاه سردکننده می نامند و سیستمی را که دستخوش چنین چرخه ای می شود را سیستم سردکنندگی (تبرید) می نامند.
در مورد هر دستگاه سردکننده هدف گرفتن بیشترین مقدار گرما از منبع سرد با صرف کمترین کار است.

با این بیان «ضریب عملکرد» یا «نسبت انرژی سردکنندگی» به صورت زیر تعریف می شود :

 

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

 LQ- سرمای ایجاد شده در اواپراتور، Winــ کار کمپرسور، POC ــ ضریب عملکرد توجه: چنانچه در صورت و مخرج به جای انرژی، توان را بگذاریم فرقی نمی کند و این رابطه برقرار است. مثال: ضریب عملکرد یک کولر گازی 24000 بی تی یو برساعت با توان کمپرسور 2300 وات چند است؟

 

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

راه دیگر پیدا کردن ضریب عملکرد با استفاده از دما میباشد :

 

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

که در آن TL  و  TH دمای مطلق ماده مبرد در اواپراتور و کندانسور می باشد.
مثال: دمای ماده مبرد در کندانسر و اواپراتور یک سیستم به ترتیب 25 و 5 درجه سلسیوس است، ضریب عملکرد چند است؟

 

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد