پرش لینک ها

cop یا ضریب عملکرد

ضریب عملکرد Coefficient of Performance یا به اختصار  COP بیانگر راندمان دستگاه های گرمایشی و سرمایشی هست.

ضریب عملکرد Cop از نسبت میزان توان خروجی از دستگاه به توان الکتریکی مصرف شده توسط کمپرسور آن به دست می آید.

ضریب عملکرد  شاخصی است جهت تعیین ضریب راندمان میزان مصرف انرژی، به عنوان مثال ضریب عملکرد در یک سیستم برودتی مانند چیلر عبارت است از نسبت مقدار حرارت گرفته شده از فضای مورد نظر به کار مصرفی توسط کمپرسور چیلر.

بالاتر بودن این عدد نشان دهنده عملکرد و بازده بالاتر سیستم می باشد.

کمیت Cop به صورت زیر فرمول بندی می شود:

Cop =Qc/W

که در آن کمیت های Qc و W به ترتیب عبارتند از گرمای خارج شده از فضای مورد نظر و کار انجام شده روی سیستم (برق مصرفی) توسط کمپرسور می باشد، هر دو کمیت برحسب واحد

( BTU/hr) می باشند.

همچنین پارامتر قابل اندازه گیری دیگری که نشان دهنده راندمان دستگاه های تهویه مطبوع میباشد، EER یا نسبت بازده انرژی (Energy Efficiency Ratio) می باشد که تعریف مشابه تعریفCOP دارد با این تفاوت که در آن واحد W ، به جای ( BTU/hr)، وات (Watt) می باشد. به عبارت دیگر واحد اندازه گیری EER، عبارتست از ( BTU/Watt.hr).

چون صورت و مخرج معادله ی بالا هم بعد هستند (مثلا ژول) پس در نتیجه، Cop یک کمیت بی بعد می باشد.

یک روش دیگر برای محاسبه ی ضریب عملکرد Cop چیلر استفاده از دمای کندانسور TH و دمای اواپراتور TL هست ( که به عبارتی نشان دهنده ی ضریب عملکرد تیوری حداکثر می باشد:

(Cop=TL/TH-TL)

چند نکته در مورد cop یا ضریب عملکرد

* ضریب عملکرد بی بعد می باشد (عددی بدون واحد است)

*  مقدار ضریب عملکرد Cop چیلرهای هوا خنک (چیلرهایی با کندانسور هوایی) و چیلرهای آب خنک (چیلرهایی با کندانسور آبی) ، به دمای کندانسور و اواپراتور بستگی دارد. هر چه مقدار این دو دما به همدیگر نزدیکتر باشند Cop چیلر بیشتر می باشد.