Skip links

داکت اسپلیت اینورتر کم مصرف Inverter Duct Split

داکت اسپلیت اینورتر کم مصرف Inverter Duct Split

همانند داکت اسپلیت های معمولی نسل جدید از سیکل تبرید تبعیت میکند و از لحاظ مشخصات ظاهری شبیه هم می باشند.

اما در داکت اسپلیت کم مصرف به جهت استفاده از کمپرسور اینورتر دور شفت کمپرسور تغییر میکند و از استارت مجدد دستگاه  که اوج مصرف برق در زمان زیر بار رفتن کمپرسور است جلوگیری میکند.