پرش لینک ها

برچسب: جانمایی مناسب چیلر

جانمایی مناسب برای افزایش کارایی چیلرهای هواخنک
افزایش کارایی چیلر های هوا خنک با جانمایی مناسب

افزایش کارایی چیلر های هوا خنک با جانمایی مناسب

در افزایش کارایی چیلرهای هوا خنک با جانمایی مناسب، تعیین موقعیت مناسب برای تجهیزات در چیلرهای هوا خنک اهمیت بسزایی دارد. برای مثال، اغلب به دلایل زیبایی، چیلرها پشت المان‌های معماری و یا در مکان‌هایی که در معرض دید عموم قرار ندارند، نصب می‌شوند. این