پرش لینک ها

برچسب: عملکرد مینی چیلر گاز سوز

مینی چیلر گاز سوز
عملکرد مینی چیلر گاز سوز در تهویه مطبوع

عملکرد مینی چیلر گاز سوز در تهویه مطبوع

همانگونه که از اسم مینی چیلر گاز سوز مشخص است از این سیستم در محیط هایی استفاده می شود که نیاز به فضاهای بزرگ برای نصب و نگه داری نداشته باشد. در موارد مسکونی و یا صنایع کوچک و همچنین در صورت لزوم در جاهایی