پرش لینک ها

برچسب: چرخه سرد سازی

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

در Tags
هر چرخه سرد سازی نیاز به چهار بخش دارد.    در صورتی که شرایط طرح به گونه ای باشد که از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم از یک کمپرسور مکانیکی و چنانچه از سیستم جذبی استفاده کنیم از یک کمپرسور گرمایی استفاده می کنیم.