پرش لینک ها

برچسب: Qc/W

COP یا ضریب عملکرد
cop یا ضریب عملکرد

cop یا ضریب عملکرد

در Tags
ضریب عملکرد Coefficient of Performance یا به اختصار  COP بیانگر راندمان دستگاه های گرمایشی و سرمایشی هست. ضریب عملکرد Cop از نسبت میزان توان خروجی از دستگاه به توان الکتریکی مصرف شده توسط کمپرسور آن به دست می آید. ضریب عملکرد  شاخصی است جهت تعیین ضریب راندمان